โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนา (จังหวัดนราธิาส)


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนา (จังหวัดนราธิาส) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


        วันที่ 15-16  ธันวาคม  2564  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงจังหวัดนราธิวาส จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนา โดยมีนายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นายสุมิตร มาหะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายอาเฟนดี พุฒวัจน์ นักวิชาการประมง เป็นวิทยากรฝึกอบรม ซึ่งมีนายสำรอง อินเอก รักษาการแทนประมงจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฯในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 ราย  ณ อาคารสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส