วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


       วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรม ”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ”     ซึ่งตรงกับวันที่  ๒๑ ตุลาคมของทุกปี โดยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณรอบอาคารสำนักงาน  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี (โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖)