งานวันเต่าโลก

งานวันเต่าโลก 

 เผยเเพร่: 2016-12-30  |  อ่าน: 488 ครั้ง

 

ในปีค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) องค์กร American Tortoise Rescue  ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล เล็งเห็นถึงความสำคัญ การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเต่า  รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า     ทางองค์กรจึงได้กำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี  เป็น "วันเต่าโลก" (World Turtle Day)  ซึ่งในวันนี้ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  มีนิทรรศการเกี่ยวกับวันเต่าโลก ความสำคัญของเต่า งานอนุรักษ์และวิจัยเต่า พร้อมกับเชิญชวนชมเต่าแปลกๆ มากมาย  นอกจากนี้ บริเวณ ชายฝั่งทะเล ที่มีเต่าทะเลมาวางไข่ ก็มีการจัดกิจกรรมในลักษณะคล้ายคลึงกัน มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์เต่าของตำบลไม้ขาว มีการเก็บขยะบริเวณชายหาด และในหลายจังหวัดมีการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่า สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จัดงานวันเต่าโลก โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  มีนิทรรศการเกี่ยวกับวันเต่าโลก ปล่อยเต่าลงคลองละงู รณรงค์และร่วมกันเสริมสร้างจิตสำนึก  เพื่อให้ทุกคนร่วมกันหันมาอนุรักษ์เต่า  สัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้  ให้คงอยู่คู่กับโลกของเรา