งานวันเต่าโลก

ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยในสตูล.. [2021-12-02 ] ปลาสร้อยลูกกล้วย.. [2021-12-02 ] โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ “ปลาปล้องอ้อย ปลาสว.. [2021-11-28 ] เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1/2564 การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาซิวทอง.. [2021-08-13 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ.. [2021-08-02 ] การเลี้ยงปลาปล้องอ้อยเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์.. [2021-05-28 ] การสำรวจและรวบรวมปลาปล้องอ้อยในจังหวัดสตูล.. [2021-05-27 ] แนะนำโครงการพัฒฯาการเพาะเลี้ยปลาปล้องอ้อยเพื่อการค้าและการอนุรักษ์.. [2021-04-27 ] ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหว.. [2020-07-15 ] โครงสร้างองค์กร.. [2020-03-24 ]
อ่านทั้งหมด 

งานวันเต่าโลก 

 เผยเเพร่: 2020-03-24  |  อ่าน: 710 ครั้ง

 

ในปีค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) องค์กร American Tortoise Rescue  ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล เล็งเห็นถึงความสำคัญ การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเต่า  รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า     ทางองค์กรจึงได้กำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี  เป็น "วันเต่าโลก" (World Turtle Day)  ซึ่งในวันนี้ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  มีนิทรรศการเกี่ยวกับวันเต่าโลก ความสำคัญของเต่า งานอนุรักษ์และวิจัยเต่า พร้อมกับเชิญชวนชมเต่าแปลกๆ มากมาย  นอกจากนี้ บริเวณ ชายฝั่งทะเล ที่มีเต่าทะเลมาวางไข่ ก็มีการจัดกิจกรรมในลักษณะคล้ายคลึงกัน มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์เต่าของตำบลไม้ขาว มีการเก็บขยะบริเวณชายหาด และในหลายจังหวัดมีการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่า สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จัดงานวันเต่าโลก โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  มีนิทรรศการเกี่ยวกับวันเต่าโลก ปล่อยเต่าลงคลองละงู รณรงค์และร่วมกันเสริมสร้างจิตสำนึก  เพื่อให้ทุกคนร่วมกันหันมาอนุรักษ์เต่า  สัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้  ให้คงอยู่คู่กับโลกของเรา