โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ “ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยในสตูล”


[2022-10-24] รายงานการวิจัย การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาปล้องอ้อย.. [2022-10-24] รายงานการวิจัย การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาปล้องอ้อย.. [2022-08-24] เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาร่องไม้ตั.. [2022-03-12] รายงานแผน-ผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-27] ปลากัดกระบี่ ปลาหายากที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง.. [2021-12-13] ผอ.กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตรวจเยี่ยม ศปจ.สตูล.. [2021-12-02] ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยในสตูล.. [2021-12-02] ปลาสร้อยลูกกล้วย.. [2021-11-28] โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ “ปลาปล้องอ้อย ปลาสว.. [2021-08-13] เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1/2564 การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาซิวทอง.. อ่านทั้งหมด 

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ “ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยในสตูล” 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์

“ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยในสตูล”

 

ที่มาความสำคัญของโครงการ

            ในอดีตกว่า 15-20 ปีที่ผ่านมา จังหวัดสตูลจัดเป็นแหล่งรวบรวมปลาปล้องอ้อยเพื่อส่งจำหน่ายในตลาดปลาสวยงามทั้งในและต่างประเทศที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งปลาที่รวบรวมได้จะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเพิ่มมูลค่าการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันปลาปล้องอ้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดสตูลมีจำนวนลดลงอย่างมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรรวมทั้งการใช้ยาและสารเคมีทำการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อปลาปล้องอ้อยเป็นอย่างมาก

               ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล เล็งเห็นถึงความสำคัญของปลาปล้องอ้อยที่เป็นปลาสวยงามพื้นเมืองที่มีศักยภาพทางการตลาดปลาสวยงาม และเห็นถึงปัญหาการลดลงของประชากรปลาปล้องอ้อยในธรรมชาติจนหาได้ยากในปัจจุบัน จึงจัดให้ปลาปล้องอ้อยเป็นสัตว์น้ำเป้าหมายในโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเป็นการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำจืดให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์และอนุบาลแล้วนำไปปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำเดิม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาปล้องอ้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดสตูล คงความหลากหลาย รักษาสภาพความสมดุลระบบนิเวศแหล่งน้ำ และประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม