โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ “ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยในสตูล”

[2021-12-27] ปลากัดกระบี่ ปลาหายากที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง.. [2021-12-13] ผอ.กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตรวจเยี่ยม ศปจ.สตูล.. [2021-12-02] ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยในสตูล.. [2021-12-02] ปลาสร้อยลูกกล้วย.. [2021-11-28] โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ “ปลาปล้องอ้อย ปลาสว.. [2021-08-13] เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1/2564 การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาซิวทอง.. [2021-08-02] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ.. [2021-05-28] การเลี้ยงปลาปล้องอ้อยเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์.. [2021-05-27] การสำรวจและรวบรวมปลาปล้องอ้อยในจังหวัดสตูล.. [2021-04-27] แนะนำโครงการพัฒฯาการเพาะเลี้ยปลาปล้องอ้อยเพื่อการค้าและการอนุรักษ์.. อ่านทั้งหมด 

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ “ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยในสตูล” 

 เผยเเพร่: 2021-04-27 |  อ่าน: 71 ครั้ง

 

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์

“ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยในสตูล”

 

ที่มาความสำคัญของโครงการ

            ในอดีตกว่า 15-20 ปีที่ผ่านมา จังหวัดสตูลจัดเป็นแหล่งรวบรวมปลาปล้องอ้อยเพื่อส่งจำหน่ายในตลาดปลาสวยงามทั้งในและต่างประเทศที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งปลาที่รวบรวมได้จะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเพิ่มมูลค่าการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันปลาปล้องอ้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดสตูลมีจำนวนลดลงอย่างมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรรวมทั้งการใช้ยาและสารเคมีทำการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อปลาปล้องอ้อยเป็นอย่างมาก

               ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล เล็งเห็นถึงความสำคัญของปลาปล้องอ้อยที่เป็นปลาสวยงามพื้นเมืองที่มีศักยภาพทางการตลาดปลาสวยงาม และเห็นถึงปัญหาการลดลงของประชากรปลาปล้องอ้อยในธรรมชาติจนหาได้ยากในปัจจุบัน จึงจัดให้ปลาปล้องอ้อยเป็นสัตว์น้ำเป้าหมายในโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเป็นการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำจืดให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์และอนุบาลแล้วนำไปปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำเดิม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาปล้องอ้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดสตูล คงความหลากหลาย รักษาสภาพความสมดุลระบบนิเวศแหล่งน้ำ และประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม