เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) คู่มือในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า


[2023-06-02] บรรยายอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการอบรมสั.. [2023-04-25] ร่วมหารือเตรียมการอบรมสัมมนายกระดับขีดความสามารถ.. [2023-04-05] ประชุมคู่มือ PSM และแนวทางการปฏิบัติงาน.. [2023-04-03] ประชุมการใช้งานระบบ Fishing Info (FI) และระบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือหน้.. [2023-04-03] เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมินของสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3/25.. [2023-03-30] ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้.. [2023-03-30] เข้าร่วมประชุมหารือข้อเท็จจริงของข้อมูลกฎหมายประมง.. [2023-03-22] ประชุม หารือกรณีเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสและจัง.. [2023-03-22] เข้าร่วมประชุมคัดเลือกรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. [2023-03-21] ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) คู่มือในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตะลุมพุก อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง นายเอกภาพ บุญจันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายศุภชาติ พูนสงนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) คู่มือในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า Port State Masure Agreement (PSM) และพิจารณา (ร่าง) คู่มือในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และหน่วยงานรับผิดชอบที่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมและสะดวกมากยิ่งขึ้นวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตะลุมพุก อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง นายเอกภาพ บุญจันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายศุภชาติ พูนสงนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) คู่มือในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า Port State Masure Agreement (PSM) และพิจารณา (ร่าง) คู่มือในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และหน่วยงานรับผิดชอบที่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมและสะดวกมากยิ่งขึ้น