เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมง IUU (AN-IUU Network Center) ครั้งที่ 1/2566


[2023-06-02] บรรยายอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการอบรมสั.. [2023-04-25] ร่วมหารือเตรียมการอบรมสัมมนายกระดับขีดความสามารถ.. [2023-04-05] ประชุมคู่มือ PSM และแนวทางการปฏิบัติงาน.. [2023-04-03] ประชุมการใช้งานระบบ Fishing Info (FI) และระบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือหน้.. [2023-04-03] เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมินของสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3/25.. [2023-03-30] ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้.. [2023-03-30] เข้าร่วมประชุมหารือข้อเท็จจริงของข้อมูลกฎหมายประมง.. [2023-03-22] ประชุม หารือกรณีเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสและจัง.. [2023-03-22] เข้าร่วมประชุมคัดเลือกรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. [2023-03-21] ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมง IUU (AN-IUU Network Center) ครั้งที่ 1/2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง นายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และว่าที่เรือตรีพรมสันต์ ทองแตง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมง IUU (AN-IUU Network Center) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันพิจารณากระบวนการให้การสนับสนุนหน่วยงาน Fisheries and Oceans ประเทศแคนาดา ในการเข้าร่วมเป็น ASEAN Dialogue Partners เพื่อสนับสนุนการทำงานของ AN-IUU Network และพิจารณาแผนการปรับปรุงแพลทฟอร์ม AN-IUU แผนการ จัดฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี และการเตรียมความพร้อมของศูนย์ AN-IUU (AN-IUU Center) หากมีการเดินทางมาจัดอบรม ณประเทศไทย หรือ การขอดูงาน เยี่ยมชมสถานที่จากต่างประเทศ