เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Hybrid Meeting


[2023-06-02] บรรยายอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการอบรมสั.. [2023-04-25] ร่วมหารือเตรียมการอบรมสัมมนายกระดับขีดความสามารถ.. [2023-04-05] ประชุมคู่มือ PSM และแนวทางการปฏิบัติงาน.. [2023-04-03] ประชุมการใช้งานระบบ Fishing Info (FI) และระบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือหน้.. [2023-04-03] เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมินของสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3/25.. [2023-03-30] ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้.. [2023-03-30] เข้าร่วมประชุมหารือข้อเท็จจริงของข้อมูลกฎหมายประมง.. [2023-03-22] ประชุม หารือกรณีเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสและจัง.. [2023-03-22] เข้าร่วมประชุมคัดเลือกรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. [2023-03-21] ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Hybrid Meeting 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Hybrid Meeting  เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการจัดหาระบบสารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 หน่วยงาน 7 โครงการ และร่วมกันพิจารณารายการรับบริจาคของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ และการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น