เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการควบคุมตรวจสอบเรือท่องเที่ยวจากสัตว์น้ำ


[2023-06-09] เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในด้านขั้นตอนการดำเนินงานในการตรวจสอ.. [2023-06-09] เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน.. [2023-06-09] ข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ.. [2023-06-02] เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางทำคำชี้แจงเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน.. [2023-05-10] ร่วมหารือเตรียมการอบรมสัมมนายกระดับขีดความสามารถ.. [2023-04-25] เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับเรือ Carrier ต่างชาติขอเทียบท่าประเทศไทย.. [2023-04-05] เข้าร่วมการประชุมการแจ้งตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำส่.. [2023-04-04] กตร. สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566.. [2023-04-03] ประชุมคู่มือ PSM และแนวทางการปฏิบัติงาน.. [2023-04-03] ประชุมการใช้งานระบบ Fishing Info (FI) และระบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือหน้.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการควบคุมตรวจสอบเรือท่องเที่ยวจากสัตว์น้ำ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง นายสุเมธ  เชิงสะอาดนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการควบคุมตรวจสอบเรือท่องเที่ยวจากสัตว์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้แทนจากกรมเจ้าท่า กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กองกฎหมาย กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม