เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO)


[2022-06-20] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565.. [2022-05-25] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง.. [2022-05-19] เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย.. [2022-05-11] เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุม.. [2022-05-05] เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. [2022-05-05] ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.. [2022-04-28] ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ.. [2022-04-26] ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่.. [2022-04-22] หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้.. [2022-04-22] ร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30  น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น 6 อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน นายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบเรือประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกรมประมง  เข้าร่วมประชุมโดยมี พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (เลขาธิการ ศรชล.)  เป็นประธาน ในการประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.  รศ.ดร.ธนพร  ศรียางกูร  ดร.อดิศร พร้อมเทพ และผู้แทนหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ การประชุมฯวันนี้  จะส่งผลให้เกิดการยกระดับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายฯ (IUU Fishing) และการปราบปรามการค้ามนุษย์ ในทะเล ให้ต่อเนื่องและเป็นมาตรฐาน
 จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 รอง นรม./ประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ สั่งการให้ ศรชล. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO และรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติทราบ โดยในที่ประชุมฯ ได้กำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO และร่วมพิจารณาร่างคณะทำงานฯ จำนวน 3 คณะ เพื่อให้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ดังกล่าวสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ ศรชล. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ