เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU


[2022-06-20] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565.. [2022-05-25] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง.. [2022-05-19] เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย.. [2022-05-11] เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุม.. [2022-05-05] เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. [2022-05-05] ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.. [2022-04-28] ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ.. [2022-04-26] ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่.. [2022-04-22] หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้.. [2022-04-22] ร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจเรือประมง นายสุเมธ เชิงสะอาด และ ว่าที่เรือตรี พรมสันต์ ทองแตง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ในการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ และบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยส่วนรวม