ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 ครั้งที่ 3/2565


[2022-06-20] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565.. [2022-05-25] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง.. [2022-05-19] เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย.. [2022-05-11] เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุม.. [2022-05-05] เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. [2022-05-05] ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.. [2022-04-28] ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ.. [2022-04-26] ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่.. [2022-04-22] หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้.. [2022-04-22] ร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 ครั้งที่ 3/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายธีรวัฒน์ จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง ได้มอบหมายให้ นายเอกภาพ บุญจันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. .... ในเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน