ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่อเจ้าหน้าที่องค์การยุติธรรมนานาชาติ (International Justice Mission : IJM)


[2022-06-20] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565.. [2022-05-25] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง.. [2022-05-19] เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย.. [2022-05-11] เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุม.. [2022-05-05] เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. [2022-05-05] ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.. [2022-04-28] ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ.. [2022-04-26] ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่.. [2022-04-22] หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้.. [2022-04-22] ร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่อเจ้าหน้าที่องค์การยุติธรรมนานาชาติ (International Justice Mission : IJM) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายธีรวัฒน์ จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง แทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต พร้อมด้วย ว่าที่เรือตรี พรมสันต์ ทองแตง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่อเจ้าหน้าที่องค์การยุติธรรมนานาชาติ (International Justice Mission : IJM) ในประเด็นนโยบาย มาตรการ การจัดลำดับความสำคัญ และเจตจำนงค์ทางการเมืองของรัฐบาลไทยในการตอบโต้ของกระบวนการยุติธรรมอาญาต่อปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน เพื่อประกอบรายงานวิจัยสำหรับปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการตอบโต้ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในประเทศไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา ซึ่งองค์กร IJM เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ช่วยรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้เสียหายและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสนับสนุนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ