หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก  (PIPO Manual)  


[2022-06-20] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565.. [2022-05-25] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง.. [2022-05-19] เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย.. [2022-05-11] เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุม.. [2022-05-05] เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. [2022-05-05] ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.. [2022-04-28] ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ.. [2022-04-26] ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่.. [2022-04-22] หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้.. [2022-04-22] ร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕.. อ่านทั้งหมด 

หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก  (PIPO Manual)   

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ชั้น 1 อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง นายธีรวัฒน์ จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก  (PIPO Manual)  เพื่อหารือและปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานฯ  โดยได้นำข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางจากผู้ปฏิบัติงานจริง จากศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง ด่านตรวจการประมง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติ มาประกอบการพิจารณา เพื่อให้คู่มือการปฏิบัติงานฯ ทันต่อสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และส่งผลต่อการบริการชาวประมงใหได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จะเชิญประชุมเพื่อปรับปรุงคู่มือต่อไป