การประชุมหารือการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาseabookและการออกใบอนุญาตทำการประมง


[2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง มิถุนายน 2565.. [2022-07-25] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง มิถุนายน 2565.. [2022-07-25] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง พฤษภาคม 2565.. [2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง พฤษภาคม 2565.. [2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง เมษายน 2565.. [2022-06-20] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565.. [2022-05-25] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง.. [2022-05-19] เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย.. [2022-05-11] เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุม.. [2022-05-05] เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมหารือการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาseabookและการออกใบอนุญาตทำการประมง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง พร้อมด้วย ว่าที่เรือตรี พรมสันต์ ทองแตง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน การประชุมหารือการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาseabookและการออกใบอนุญาตทำการประมง  ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings พร้อมด้วย นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อชี้แจงการหักวันทำการประมงจากการถูกพักใช้ใบอนุญาตวันทำการประมงในกรณีที่ใบอนุญาตระบุให้สามารถทำการประมงได้ทั้งปี รวมถึงพิจารณาการกำหนดวันทำการประมงของเรือประมงที่ไม่กำหนดวันทำการประมงและเรือประมงที่สามารถทำการประมงได้ทั้งปี ในการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง