“จิตรลดา 3” และ “จิตรลดา 4” จากปลานิลพันธุ์พระราชทานสู่พันธุ์ปลาเพื่อการเพาะเลี้ยงทางเศรษฐกิจ

“จิตรลดา 3” และ “จิตรลดา 4” จากปลานิลพันธุ์พระราชทานสู่พันธุ์ปลาเพื่อการเพาะเลี้ยงทางเศรษฐกิจ