บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์
นางสาวศรีจรรยา สุขมโนมนต์

นักวิชาการประมงชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์
    


นางสาวศุภพร สุขสว่าง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางศิริพร จีนหมิก

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญการ)
    
นายชัยติศักดิ์ บริบูรณ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายสุรินทร์ อภิรักษ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายบุญฤทธิ์ ภมรประเสริฐ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไวพจน์ ใจปทุม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120    genetic.gpp@gmail.com   029047604 ต่อ 24