รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที่ 19-21 ธันวาคม 2565


[2023-02-21] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 20 ก.พ. 2566.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมออกกำลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 15 ก.พ. 2566.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 วันที่.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 2 ก.พ. 2566.. [2023-02-14] รายงานภาพกิจกรรมลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบเขื่อนบาง.. [2023-02-14] ่รายงานภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรจังหวัด.. [2023-02-14] รายงานภาพกิจกรรมการประชุมประจำเดือนของหน่วยฯ วันที่31 มกราคม 2566.. [2023-02-14] รายงานภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง(ขั้นตอนที่ 2) วันที่ 23 มกร.. [2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 9-11 ม.ค. 2566.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที่ 19-21 ธันวาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


       วันที่ 19-21 ?ธันวาคม? 2565 นายอำนวย พฤกษพงศ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปรามปราบประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายตรีเนตร ม่วงมนตรี เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย โดยใช้เรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 11 ออกปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมการจัดระเบียบการทำการประมง การติดตาม เฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน (ควบคุมการทำการประมงทั่วไปและประชาสัมพันธ์การทำการประมงที่ถูกกฎหมายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง (ยะลา)
ผลการปฏิบัติงาน : ออกปฏิบัติงาน ควบคุม เฝ้าระวัง ปรามปราบการทำการประมงในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำหน้าเขื่อนบางลาง , บ้านสันติ 2 , บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7,9 และเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำฮาลาบาลา จ.ยะลา โดยการปฏิบัติงานครั้งนี้ไม่พบผู้กระทำความผิดด้านการประมง จึงได้เข้าพบปะพูดคุยกับชาวประมงในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำประมงที่ถูกกฎหมาย ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไข พ.ศ.2560 เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้ยาเบื่อเมาฯและกำซับห้ามทำการประมงในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไป

                                                                                                                       "งานเป็นผล คนเป็นสุข"