รายงานภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง(ขั้นตอนที่ 2) วันที่ 14 ธันวาคม 2565


[2023-02-21] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 20 ก.พ. 2566.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมออกกำลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 15 ก.พ. 2566.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 วันที่.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 2 ก.พ. 2566.. [2023-02-14] รายงานภาพกิจกรรมลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบเขื่อนบาง.. [2023-02-14] ่รายงานภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรจังหวัด.. [2023-02-14] รายงานภาพกิจกรรมการประชุมประจำเดือนของหน่วยฯ วันที่31 มกราคม 2566.. [2023-02-14] รายงานภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง(ขั้นตอนที่ 2) วันที่ 23 มกร.. [2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 9-11 ม.ค. 2566.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง(ขั้นตอนที่ 2) วันที่ 14 ธันวาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


                               วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายอำนวย พฤกษพงศ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 5 นาย ร่วมกับ นายธีระยุทธิ สิงห์ชัย ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ออกปฏิบัติงาน ตามโครงการ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
(ขั้นตอนที่ 2)  ณ กลุ่มชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9 (หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9) ม.9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 
ผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ :ได้เข้าไปเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งระดมความคิดเห็น และสรุปผลความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังได้ระดมความคิดจัดตั้งกฎกติกาของกลุ่มอีกด้วย โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 28 ราย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากร เพื่อให้มีใช้อย่างยั่งยืนต่อไป

                                                                                                  "งานเป็นผล คนเป็นสุข"