กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 1-2 พฤศจิกายน 2565


[2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 9-11 ม.ค. 2566.. [2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมไหว้เรือ ประจำปี 2566.. [2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 4 มกราคม 2566.. [2022-12-29] รายงานภาพการประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที.. [2022-12-29] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 28 ธันวาคม 2565.. [2022-12-29] รายงานภาพกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2565.. [2022-12-27] รายงานภาพพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้.. [2022-12-22] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที่ 19-21 ธันวาคม 2565.. [2022-12-22] รายงานภาพการประชุมขับเคลื่อนงาน การบริหารราชการของจังหวัดยะลาด้านการเก.. [2022-12-15] รายงานภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง(ขั้นตอนที่ 2) วันที่ 14 ธัน.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 1-2 พฤศจิกายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา)สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายอำนวย พฤกษพงศ์ หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน บริเวณรอบสำนักงาน รอบรั่วบ้านพัก เพื่อความสะอาด สร้างบรรยากาศให้น่าอยู่น่าทำงาน ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ เพื่อสนองตามนโยบายผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ให้สมบูรณ์ แข็งแรง โดยนำคุณธรรม 4 ประการ ที่ยึดมั่นในองค์กร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

“งานเป็นผล คนเป็นสุข”