รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2565


[2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 9-11 ม.ค. 2566.. [2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมไหว้เรือ ประจำปี 2566.. [2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 4 มกราคม 2566.. [2022-12-29] รายงานภาพการประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที.. [2022-12-29] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 28 ธันวาคม 2565.. [2022-12-29] รายงานภาพกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2565.. [2022-12-27] รายงานภาพพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้.. [2022-12-22] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที่ 19-21 ธันวาคม 2565.. [2022-12-22] รายงานภาพการประชุมขับเคลื่อนงาน การบริหารราชการของจังหวัดยะลาด้านการเก.. [2022-12-15] รายงานภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง(ขั้นตอนที่ 2) วันที่ 14 ธัน.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 24 ตุลาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฏร์ธานี โดยนายอำนวย พฤกษพงศ์ หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง โดยได้เข้าชี้แจงการดำเนินโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านประมง ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านบ้านจุฬาภรณ์ 9 ม.9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา กลุ่มชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม แนะนำส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น โดยมีชาวประมงและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฟังจำนวน 20 ราย จากนั้นได้ชี้แจงการห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน (1 กันยายน–30 พฤศจิกายน 2565) ให้ชาวบ้านและชาวประมงได้รับทราบ ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“งานเป็นผล คนเป็นสุข”