รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มชมชนประมงท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 21-22 ตุลาคม 2565


[2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 9-11 ม.ค. 2566.. [2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมไหว้เรือ ประจำปี 2566.. [2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 4 มกราคม 2566.. [2022-12-29] รายงานภาพการประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที.. [2022-12-29] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 28 ธันวาคม 2565.. [2022-12-29] รายงานภาพกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2565.. [2022-12-27] รายงานภาพพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้.. [2022-12-22] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที่ 19-21 ธันวาคม 2565.. [2022-12-22] รายงานภาพการประชุมขับเคลื่อนงาน การบริหารราชการของจังหวัดยะลาด้านการเก.. [2022-12-15] รายงานภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง(ขั้นตอนที่ 2) วันที่ 14 ธัน.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มชมชนประมงท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 21-22 ตุลาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 21-21 ตุลาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฏร์ธานี โดยนายอำนวย พฤกษพงศ์ หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 6 นาย เข้าพบปะผู้นำท้องถิ่น นายอับดุลเลาะ มะแตหะ ผู้ใหญ่สันติ 1 ม.2 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา และนายสว่าง ลิ่ววิวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านตาพะเยา ม.11 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา โดยได้แนะนำการจัดตั้งกลุ่มชมชนประมงท้องถิ่น เพื่อให้กลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และรู้จักห่วงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ห้ามใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายการทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำ เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้ยาเบื่อเมาฯ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“งานเป็นผล คนเป็นสุข