กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 15 กันยายน 2565


[2022-11-14] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] รายงานภาพกิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-02] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 1-2 พฤศจิกายน 2565.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2565.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระ.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มชมชนประมงท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ฤดูน้.. [2022-10-19] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 18 ตุลาคม 2565.. [2022-10-03] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 3 ตุลาคม 2565.. [2022-09-28] ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน 27กันยายน 2565.. [2022-09-28] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 26 กันยายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 15 กันยายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 15 กันยายน 2565 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา)สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายอำนวย พฤกษพงศ์ หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน บริเวณรอบสำนักงาน รอบรั่วบ้านพัก เพื่อความสะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ เพื่อสนองตามนโยบายผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ให้สมบูรณ์ แข็งแรง โดยนำคุณธรรม 4 ประการ ที่ยึดมั่นในองค์กร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

“งานเป็นผล คนเป็นสุข”