รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บ้านป่าหวังใน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา วันที่ 6 กันยายน 2565


[2022-11-14] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] รายงานภาพกิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-02] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 1-2 พฤศจิกายน 2565.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2565.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระ.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มชมชนประมงท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ฤดูน้.. [2022-10-19] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 18 ตุลาคม 2565.. [2022-10-03] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 3 ตุลาคม 2565.. [2022-09-28] ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน 27กันยายน 2565.. [2022-09-28] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 26 กันยายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บ้านป่าหวังใน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา วันที่ 6 กันยายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 6 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฏร์ธานี โดยนายอำนวย พฤกษพงศ์ หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ 3 นาย นายสมศักดิ์ ศิริรักษ์ ประมงอำเภอบันนังสตา นายโชติภณ ทองวิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายมะสุกรี มะแตหะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวังใน ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วย กุ้งก้ามกรามจำนวน 100,000 ตัว ปลาบึกจำนวน 52 ตัว ณ บึง ระหานแย บ้านป่าหวังใน ตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน “ฤดูน้ำแดง” (1 กันยายน–30 พฤศจิกายน 2565) ให้ชาวประมงและชาวบ้านได้รับทราบ ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“งานเป็นผล คนเป็นสุข”