รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย์ 27 สิงหาคม 2565


[2022-11-14] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] รายงานภาพกิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-02] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 1-2 พฤศจิกายน 2565.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2565.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระ.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มชมชนประมงท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ฤดูน้.. [2022-10-19] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 18 ตุลาคม 2565.. [2022-10-03] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 3 ตุลาคม 2565.. [2022-09-28] ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน 27กันยายน 2565.. [2022-09-28] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 26 กันยายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย์ 27 สิงหาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


  • 27 สิงหาคม 2565 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายอำนวย พฤกษพงศ์ หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมให้การต้อนรับนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยคณะ นายประจวบ เจี้ยงยี่ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ผู้อำนวยการกองจากส่วนกลาง ซึ่งหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) อ.บันนังสตา จ.ยะลา มีภารกิจในการควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่แหล่งทำการประมง แหล่งพ่อแม่พันธ์ จัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด ให้มีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตของแหล่งน้ำ และเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งทำการประมง แหล่งพ่อแม่พันธุ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา (เขื่อนบางลาง) ปัตตานี (พรุลานควาย พรุน้ำดำ แม่น้ำสายบุรี) และนราธิวาส (แม่น้ำบางนรา คลองตันหยง คลองชลประทาน บึงสาโปะ และพรุโต๊ะแดง) และเขื่อนบางลาง จ.ยะลา ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการประมง (ชปพ.) ในพื้นที่เขื่อนบางลาง จ.ยะลา เพื่อการเฝ้าระวังการทำประมงในเขื่อนบางลางและพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ รับฟังปัญหาและอุปสรรคของผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ต่อจากนั้นได้ปลูกต้นศรียะลา เพื่อเป็นเกียรติให้แก่หน่วยงานอีกด้วย และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาพลวงชมพูคืนถิ่นที่ป่าบาลาฮาลา ลงสู่เขื่อนบางลางยะลา โดยพันธุ์ปลาพลวงชมพูที่ปล่อยได้จากการเพาะพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา อ.ธารโต จ.ยะลา พร้อมทั้งมอบใบขึ้นทะเบียนองค์กรประมงท้องถิ่นบ้านแม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ประธานกลุ่ม

 

“งานเป็นผล คนเป็นสุข”