ขอรายงานภาพกิจกรรมฝึกอบรมโครงการตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 13-14 มกราคม 2565


[2022-05-11] ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมประชุมการการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหว.. [2022-05-11] ขอรายงานภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2565.. [2022-04-27] รายภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งท.. [2022-04-27] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ.. [2022-04-25] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 19-22 เมษายน 2565.. [2022-04-07] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่่องในวันข้าราชการพลเรือน.. [2022-03-31] -ขอรายงานภาพการประชุมกรมการจังหวัดยะลาและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/.. [2022-03-31] รายงานภาพกิจกรรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวาระจังหวัดยะลา.. [2022-03-14] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 8-11 มีนาคม 2565.. [2022-03-07] รายงานภาพกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 2.. อ่านทั้งหมด 

ขอรายงานภาพกิจกรรมฝึกอบรมโครงการตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 13-14 มกราคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ในวันที่ 13-14 มกราคม 2565 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยฯ และนายเล็ก บัวชุม นายท้ายเรือลำน้ำชั้น 1 ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและกฎหมายประมงเบื้องต้น ในการทำการประมงที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร และความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 25/3 (ราย/รุ่น), 25/4 (ราย/รุ่น) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส, ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”