อัตรากำลังหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

อัตรากำลังหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี 


                                                                             ข้าราชการ            ลูกจ้างประจำ     พนักงานราชการ

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี             2 ราย                   4  ราย                 3  ราย