รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

ประจำปีงบประมาณ 2565