บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี
นายประเสริฐ องศารา

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายไกรศรี หนูช่วย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายชยานนท์ หอมพานิช

เจ้าหนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายวันชัย วันเพ็ญ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๒
    
นายนนทวัชร์ สังฆติ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๒
    
นายนิติชัย ลาภผล

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๒
    
นายภูวนัย ธิราพืชน์

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    


นายปวเรศ เทียนทอง

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น ๒
    
นายวีรศักดิ์ ยาและ

ช่างเครื่องเรือจักรกล
    
นายพยนต์ ยืนยงค์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายชัชวาล กังวาลย์

กะลาสี
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

 ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี