อัตรากำลังหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

อัตรากำลังหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี) 


                                                                                                               ข้าราชการ      ลูกจ้างประจำ      พนักงานราชการ

อัตรากำลังหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)             2  ราย               4  ราย                 3  ราย