โครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (1)


โครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (1) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


รมประมง จัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกราม หลังพบว่าทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามโดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญอย่างสูงด้านผลผลิตด้านการประมงให้กับชาวประมงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องจากทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณลดลงด้วยหลายสาเหตุ โดยเฉพาะ ในปี ๒๕๖๓ ระดับการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีระดับน้ำกักเก็บที่น้อยที่สุด (๑๒%) ตั้งแต่มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จากระดับน้ำกักเก็บที่น้อยส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำถูกจับนำมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันระดับการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มขึ้นเป็น ๖๗% ซึ่งมีความพร้อมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ โดยการดำเนินการในครั้งนี้กรมประมงเริ่มต้นโดยจัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน ๓ ล้านตัว เพื่อส่งผลทำให้เกิดผลผลิตทางการประมงเพิ่มขึ้น การจับสัตว์น้ำขึ้นมาบริโภคและมีรายได้ของชาวประมงมากขึ้น หรือสามารถผลผลิตได้ทันต่อความต้องการของชาวประมง เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

โดยในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นได้ดำเนินการปล่อยกุ้งก้ามกรามจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว บริเวณพื้นที่บ้านตาดไฮ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู