นายนิพนธ์ จันทร์ประทัด

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น
    


นายวรปรัชญ์ เหาะเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวเวียงใจ ดีมีวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายเกรียงไกร สมชัย

นักวิชาการประมง
((พนักงานราชการ))
    
นางสาววารุณี เจ็กรัก

นักวิชาการประมง
((พนักงานราชการ))
    
นางสาววิสิทธิ์ฎา อึ้งเจริญสุกาน

นักวิชาการประมง
((พนักงานราชการ))
    


นายบรรชา งันลาโสม

พนักงานผู้ช่วยประมง
((พนักงานราชการ))
    
นางสาวมัลลิกา นามวงค์ชัย

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายจำเนียร ศิลา

พนักงานขับเครืองจักรขนาดหนัก ช.2
(ลูกจ้างประจำ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

 250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ