บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์)
นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์)
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายวรปรัชญ์ เหาะเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายเกรียงไกร สมชัย

นักวิชาการประมง
((พนักงานราชการ))
    
นางสาววารุณี เจ็กรัก

นักวิชาการประมง
((พนักงานราชการ))
    
นางสาววิสิทธิ์ฎา อึ้งเจริญสุกาน

นักวิชาการประมง
((พนักงานราชการ))
    


นายบรรชา งันลาโสม

พนักงานผู้ช่วยประมง
((พนักงานราชการ))
    
นางสาวมัลลิกา นามวงค์ชัย

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายจำเนียร ศิลา

พนักงานขับเครืองจักรขนาดหนัก ช.2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายละออง อันประเสริฐ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช 1 (ลูกจ้างประจำ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์)

 250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250