ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ


[2022-07-22] การประชุมบูรณาการฐานข้อมูลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลกรมประมง.. [2022-06-01] วันนี้เรามาทำความรู้จัก PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกัน.. [2021-04-28] เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์ก.. [2020-11-10] ข้อมูลเปิดภาครัฐ.. [2020-03-17] ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ.. [2018-07-19] กระบวนการตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. [2018-07-18] แบบสอบถามกระบวนการตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. [2018-04-05] Digital literacy คืออะไร.. [2018-02-19] การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน.. [2017-11-08] ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017.. อ่านทั้งหมด 

ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ 


ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง มีความประสงค์จะทำการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐจากผู้ใช้ข้อมูลโดยตรง จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจนี้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลเปิดภาครัฐ Open Data คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญา หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกำหนด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดยชุดข้อมูลที่ได้รับคัดเลือกจากการสำรวจชุดข้อมูลเปิดภายในหน่วยงานภายกรมประมง ให้เป็นชุดข้อมูลเปิด มีดังนี้ 
1.ชุดข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย จากกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)
2. ชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ปี 2562 – 2563 จากกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)
3. ชุดข้อมูลพิกัดสินค้าประมงในระบบ Fisheries Single Window กรมประมง จากกองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต (กคส.)

 

ช่องทางการตอบแบบสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

>>>>>>  https://bit.ly/2PS5uh8