ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ 

 เผยเเพร่: 2017-10-25 |  อ่าน: 671 ครั้ง

 

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง มีความประสงค์จะทำการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐจากผู้ใช้ข้อมูลโดยตรง จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจนี้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลเปิดภาครัฐ Open Data คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญา หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกำหนด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดยชุดข้อมูลที่ได้รับคัดเลือกจากการสำรวจชุดข้อมูลเปิดภายในหน่วยงานภายกรมประมง ให้เป็นชุดข้อมูลเปิด มีดังนี้ 
1.ชุดข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย จากกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)
2. ชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ปี 2562 – 2563 จากกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)
3. ชุดข้อมูลพิกัดสินค้าประมงในระบบ Fisheries Single Window กรมประมง จากกองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต (กคส.)

 

ช่องทางการตอบแบบสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

>>>>>>  https://bit.ly/2PS5uh8