การประชุมบูรณาการฐานข้อมูลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลกรมประมง


[2022-07-22] การประชุมบูรณาการฐานข้อมูลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลกรมประมง.. [2022-06-01] วันนี้เรามาทำความรู้จัก PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกัน.. [2021-04-28] เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์ก.. [2020-11-10] ข้อมูลเปิดภาครัฐ.. [2020-03-17] ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ.. [2018-07-19] กระบวนการตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. [2018-07-18] แบบสอบถามกระบวนการตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. [2018-04-05] Digital literacy คืออะไร.. [2018-02-19] การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน.. [2017-11-08] ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมบูรณาการฐานข้อมูลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมพะยูน  กรมประมง   นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมบูรณาการฐานข้อมูลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลกรมประมง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1.ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกรมประมง โดยปัจจุบันมีผลสำรวจระบบสารสนเทศภายในกรมประมง มีจำนวน 50 ระบบ  และที่ประชุมได้แนะนำระบบมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล Enterprise Service Bus (ESB)
2.ความต้องการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันมีระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการแผนที่ออนไลน์และโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Fisheries GIS Portal) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งมีคุณสมบัติในการสร้างแผนที่สำหรับแสดงผลบนเว็บไซต์ สร้างแบบฟอร์มสำหรับสำรวจและบันทึกข้อมูลภาคสนาม สร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและแสดงผลในรูปแบบตัวเลข และแผนภูมิต่าง ๆ โดยหน่วยงานสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

3.การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กรมประมง  ตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดแนวทางการควบคุม และบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนำไปสู่การเปิดเผย เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

4.การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act)