ระบบสารสนเทศเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชน (Linkage Center) คืออะไร??


[2022-07-22] การประชุมบูรณาการฐานข้อมูลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลกรมประมง.. [2022-06-01] วันนี้เรามาทำความรู้จัก PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกัน.. [2021-04-28] เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์ก.. [2020-11-10] ข้อมูลเปิดภาครัฐ.. [2020-03-17] ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ.. [2018-07-19] กระบวนการตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. [2018-07-18] แบบสอบถามกระบวนการตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. [2018-04-05] Digital literacy คืออะไร.. [2018-02-19] การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน.. [2017-11-08] ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017.. อ่านทั้งหมด 

ระบบสารสนเทศเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชน (Linkage Center) คืออะไร?? 


รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ และยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็น Thailand 4.0 นำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มุ้งเน้นการพัฒนาระยะยาวยั่งยืน เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา โดยมีแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การปฏิบัติเป็นรูปธรรมซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญประการหนึ่งของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย คือ การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐและการบริการประชาชนด้วยการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ และการใช้บัตร Smart Card ยืนยันตัวตนขอรับบริการ

สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สาระสำคัญคือ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนปรับปรุงระบบการบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อเรียกใช้ข้อมูลในการให้บริการประชาชนจากระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้สำเนาเอกสาร โดยส่วนราชการจัดทำฐานข้อมูลประชาชนของตนเองตามอำนาจหน้าที่ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูลและมีหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุณสมบัติของผู้ขอรับบริการแทนการเรียกสำเนาเอกสาร