โครงสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี


โครงสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค