บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

นายสุรชาต ฉวีภักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
    
นายนันทพล สุขสำราญ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายอภิชาต โชติหิรัญพาณิชย์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางวิรงรอง เลิศประเสริฐ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายชวินโรจน์ เลิศแสนพร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


ว่าที่ ร.ต.สนั่น นนทะเสน

นายช่างเครื่องกล
(ชำนาญงาน)
    
นายบุญยี่ หมื่นไธสง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาววิภาวดี ใจคำ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

 165 หมู่9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000    chanthaburi-cf@hotmail.com   039320959,039320968   039391025   แฟนเพจ