บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
นายมาวิทย์ อัศวอารีย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
    


นายสุรชาต ฉวีภักดิ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายนันทพล สุขสำราญ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายอภิชาต โชติหิรัญพาณิชย์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางวิรงรอง เลิศประเสริฐ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายชวินโรจน์ เลิศแสนพร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


ว่าที่ ร.ต.สนั่น นนทะเสน

นายช่างเครื่องกล
(ชำนาญงาน)
    
นายบุญยี่ หมื่นไธสง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาววิภาวดี ใจคำ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

 165 หมู่9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000