ประวัติศูนย์ฯ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ประวัติศูนย์ฯ   

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี เป็นหน่วยงานราชการสังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 363 ไร่ 3 งาน 86.10 ตารางวา(อ้างอิงจาก ทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ จบ.312 น.ส.ล. เลขที่ จบ.0606 เลขที่ดิน 6 ระวาง 5435///7986-8.3.4.7.12.7888-16.15.8086-5) ตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย(12.540345 102.047669) อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนจุลบรรพต ทิศใต้จดแม่น้ำจันทบุรี ทิศตะวันออกจดเลขที่ดิน1, คลองเขาน้อย และทิศตะวันตกจดคลองโป่ง, แม่น้ำจันทบุ
รี อยู่
ห่าง
จากกรุงเทพฯประมาณ 250 กิโลเมตร

          ประวัติการก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2501 เดิมใช้ชื่อว่า สถานีประมงจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ หมู่5 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง เพื่อเป็นสถานีทดลองและส่งเสริมการทำนากุ้งและสัตว์น้ำกร่อยอื่นๆ แต่เนื่องจากที่ตั้งสถานีฯ อยู่ในภูมิประเทศที่การคมนาคมไม่สะดวก และไม่
มีระบบสาธารณูปโภคเข้าถึง กล่าวคือไม่มีถนน ขาดแคลนแหล่งน้ำจืด ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา การสัญจรติดต่อกับภายนอกต้องล่องเรือไปตามแม่น้ำเวฬุเพียงทางเดียวเท่านั้น ทำให้เกษตรกรและผู้มาติดต่อราชการที่สถานีฯ ไม่สะดวก ตลอดจนการติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างยากลำบาก

          ดังนั้นในปี พ.ศ. 2524 กรมประมงและจังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมกันพิจารณาย้ายสถานีฯมาตั้งยังสถานที่แห่งใหม่คือ หมู่9 บ้านท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง ซึ่งเป็นที่ทำการจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมีการจัดแบ่งส่วนราชการกรมประมงตามภารกิจใหม่ ใ
นปี พ.ศ.2546 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี และในปี พ.ศ.2559 ได้มีการปรับโครงสร้างกรมประมง ศูนย์จึงเป็นชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี (ป้ายศูนย์ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง)

 


ทำเนียบผู้บริหาร