อำนาจหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

[2021-11-01] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ศูนย์ป้องกันและปราบปราม.. [2021-05-20] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-19] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ และประชาสัมพัน.. [2021-05-19] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ และประชาสัมพัน.. [2021-05-13] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-12] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-11] ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอ.. [2021-05-11] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2021-05-11] จัดทำเขตอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรประมง และติดตั้งป้ายกำหนดกฎ กติกา ข้อ.. [2021-04-09] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. อ่านทั้งหมด 

อำนาจหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง 

 เผยเเพร่: 2021-04-09 |  อ่าน: 207 ครั้ง

 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

อำนาจหน้าที่

1.ปฏิบัติงานควมคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำความผิดกฏหมาย ตาม พ.ร.ก. การประมง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮองสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดตาก 

2.รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง

3.ดูแล รักษา และซ่อมบำรุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง

4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

อำนาจหน้าที่

1.ปฏิบัติงานควมคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำความผิดกฏหมาย ตาม พ.ร.ก. การประมง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย   จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮองสอน จังหวัดลำพูน

2.รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง

3.ดูแล รักษา และซ่อมบำรุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง

4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)

อำนาจหน้าที่

1.ปฏิบัติงานควมคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำความผิดกฏหมาย ตาม พ.ร.ก. การประมง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดลำพูน

2.รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง

3.ดูแล รักษา และซ่อมบำรุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง

4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย