กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง


[2022-01-19] ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะ.. [2021-07-21] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-05-20] ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 20 พฤษภาคม 2564.. [2017-05-05] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร ป.. [2017-05-03] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตแ.. [2017-02-23] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมปฏิบัติงานกับ เ.. [2017-02-23] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์.. [2017-02-23] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม Web Conferenc.. [2017-02-16] จุดปฏิบัติงานด่านตรวจประมงมุกดาหาร.. [2017-02-09] กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง..

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 


 

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนและใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW)

ประกาศ

ขอความร่วมมือลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนและใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง

ระเบียบ

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๙


 

การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำเพื่อการนำเข้า นำออก หรือนำผ่าน ราชอาณาจักร

ประกาศ

การปรับปรุงการแบ่งงานภายในกรมประมงโดยไม่ทระทบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมงฯ พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2549

ระเบียบ

การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำเพื่อการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร


 

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอใบรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2547

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขออนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอและออกหนังสือรับรองชนิดสัตว์น้ำที่มิได้อยู่ใยบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์(CITES) พ.ศ.2547

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงและรวบรวมสัตว์น้ำสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง พ.ศ.2547

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ.2547

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2550

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนำกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนำกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553 (23 มีนาคม 2553)

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนำกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2554

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยืนคำขอและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็น แช่แข็งในลักษณะของกอง (Bulk Cargo) พ.ศ. 2555

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตนำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลิตและส่งออกไปกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป พ.ศ. 2555

ระเบียบกรมปศูสัตว์ เรื่อง ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ เพื่อการนำเข้า นำออกฯ พ.ศ.2554

การยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองการส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอหนังสืออนุญาตนำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลิตและส่งไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2558

ประกาศ

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต : แจ้งปิดระบบเชื่อโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ เรื่อง ขอความร่วมมือระบุพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติ ประกอบการขออนุญาตนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ

ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตนำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลิตและส่งออกไปกลุ่มประเทศสหภาพโรป [วันที่ 10 สิงหาคม 2553]

กฏกระทรวง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ 2)

ประกาศส่วนควบคุมการค้าฯ เรื่อง ยกเลิกจุดให้บริการออกใบญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำและโรคระบาดสัตว์น้ำที่นำเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ำหรือที่พักซากสัตว์น้ำ

ประกาศกรมประมงว่าด้วยการนำกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553 (23 มีนาคม 2553)

ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทกุ้งทะเล (ฉบับที่ ๒)

ประกาศกรมประมง เรื่อง การนำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทกุ้งทะเล

ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกหนังสืออนุญาตให้นำเข้าปลาคาร์พที่แหล่งที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเฉพาะแห่งชั่วคราว

ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการงดออกหนังสืออนุญาตให้นำเข้าปลาคาร์พที่แหล่งที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเฉพาะแห่งชั่วคราว

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้นำกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้ามาในราชอาณาจักร

ประกาศกรมประมง เรื่อง การรับรองแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยง โรงเพาะฟัก หรือโรงงานแปรรูปกุ้งทะเลที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่องการอนุญาตให้นำกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้ามาในราชอาณาจักร

ประกาศกรมประมง เรื่องการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำประเภท ซาลาเมนเดอร์ เต่าน้ำจืด ปลากระเบนน้ำจืด และปลาซัคเกอร์ที่ขึ้นบัญชี 3

คำสั่ง

คำสั่งกรมประมง ที่๔๙/๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ำ

คำสั่งกรมประมง ที่๑๙๒/๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดภารกิจเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบสัตว์น้ำระหว่างประเทศ (เพิ่มเติม)

คำสั่งกรมประมง ที๗๐๓/๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดภารกิจเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของด่านตรวจสัตวน้ำและสำนักงานประมงจังหวัด

คำสั่งกรมประมง ที711/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ เพื่อการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร (เพิ่มเติม)

 

คู่มือ

คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง


กฎกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบ อนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือคุ้มครองการครอบครองและการนำ เคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและการค้า สัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า คุ้มครอง พ.ศ. 2551

ประกาศ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือ ส่งออก ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ระเบียบ

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2541

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่ ทำจากซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2541


ประกาศ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2530

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2531

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  (ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537

ระเบียบ

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองการส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิต ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2547

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองให้ส่งหอยและเปลือกหอย สำเร็จรูปที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2547

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนำปลาทูนาชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 1)พ.ศ. 2537

ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขอและออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเลสวยงามมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549

ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขอและออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเลสวยงามมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่2) พ.ศ.2549