บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร)
    


นายนพดล คงกฤตยาพันธ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายมานนท์ อนันต์

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นายศักยกฤต ศรีวงษ์ชัย

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวพัชรี อุทาวงค์

จ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    

Copyright © 2016-2019 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000