บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร)
    


นายจิระ แก้วหวาน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายมานนท์ อนันต์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพัชรี อุทาวงค์

งานจัดทำข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000