นายปิยะ ยศอนันต์สาธิดา

หัวหน้าด่านตรวจประมงมุกดาหาร
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาววรรณกร คันศร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายมานนท์ อนันต์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพัชรี อุทาวงค์

งานจัดทำข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    danmukfish@gmail.com   0 4267 4132   0 4267 4131