รายงานประจำปี 2565 


https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref100975