ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092