ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-12) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-12) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต6760 จบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-11) ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าบริเวณหม้อแปลงไฟแรงสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ราย..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3รายการ..
   (2018-09-11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมฯ วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ราย..
   (2018-09-11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมฯ วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ราย..
   (2018-09-11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ราย..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-06-18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ราย..
   (2018-08-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานนครัว3รายการโดยเฉพาะเจาะจง..
   (2018-08-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร.6รายการโ่ดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-08-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร.1รายการโ่ดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-08-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนง.1รายการโ่ดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-08-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนง.10รายการโ่ดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (3,245)  LBIS (Fisheries Map).. (2,072) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,360) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,317) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,264) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,175) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,156) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (951) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (932) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (796) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (791) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (740) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (734) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (663) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (656) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (651) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (637) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (613) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (611) การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (604)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092