ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

   (2018-11-23) ประกาศผู้ชนะเสนอค่าจ้างเหมาบริการ 1 รายการ..
   (2018-11-16) ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ด้วยe-bidding..
   (2018-09-27) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเชาเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-12) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-12) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต6760 จบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-11) ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าบริเวณหม้อแปลงไฟแรงสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ราย..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3รายการ..
   (2018-09-11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมฯ วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ราย..
   (2018-09-11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมฯ วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ราย..
   (2018-09-11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ราย..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-09-03) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2018-06-18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ราย..
   (2018-08-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานนครัว3รายการโดยเฉพาะเจาะจง..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (2,801)  LBIS (Fisheries Map).. (1,536) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,087) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,076) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,045) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (966) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (781) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (717) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (651) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (622) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (590) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (560) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (555) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (550) ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (509) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (503) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (495) ทฤฎีแนวใหม่.. (487) พัฒนาแปลงสาธิต/จุดเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.ขลุง จ.จันทบุรี.. (468) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (460)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092