ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สถานที่ติดต่อ.. (852)  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (712) โครงสร้างองค์กร.. (687) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (678) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (670) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (162) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (154) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (145) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (144) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (139) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (139) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (129) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (120) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (117) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (113) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (106) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (104) “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดกาญจนบุรี.. (104) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี).. (99) เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (96)