ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สถานที่ติดต่อ.. (172)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (109) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (97) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (80) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (77) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (71) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (70) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (62) โครงสร้างองค์กร.. (58) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (56) เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (56) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (51) เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (50) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (49) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (49) เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (48) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (48) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (47) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (46) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (45)