บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)
นายประทีป เจริญทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)
(ปฏิบัติหน้าที่ กองตรวจการประมง)
    


นายภคิน ปานะบุตร

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายสมฤทธิ์ อินตรา

นายท้ายเรือ ส 2
    
นายวิชาญ เปรมจิตต์

ช่างเครื่องเรือ ช 3
    
นายปัญญา เจริญสวัสดิ์

ช่างเครื่องเรือ ช 3
    
นายสันติ สำนักวังไทร

กะลาสี บ 2
    


นายเมฆนภา แร่เพชร

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1
(ปฏิบัติราชการ ศูนย์ฯ ภาคกลาง)
    
นายขวัญชัย กาวิระเดช

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1
    
นายชัยศักดิ์ ปลื้มจิตต์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1
    


นายสมปอง สวัสดิ์กสิณ

กะลาสี
    
นายเติมศักดิ์ ปองประสบโชค

กะลาสี
    
นางสาวสุธิตา นิ่มเพลา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    


นางสาวสิริรัตน์ สุขไทยสงค๋

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางน้ำอ้อย สุจันทร์

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ (คนพิการ))
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)

 81 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250