กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่จับสัตว์น้ าท่าน้ำคลองตรอน บริเวณวัดแสนขัน หมู่ที่ ๒ ต าบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการบำรุงรักษาเพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แพร่ขยายพันธุ์ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้้ำ ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีการทำการประมง อยู่เป็นจำนวนมาก หากปล่อยไว้จะทำให้สัตว์น้ำ้ในบริเวณดังกล่าวถูกจับในปริมาณมากเกินศักยภาพ การผลิตของธรรมชาติ อันจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัตว์น้้ำในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็น การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จึงสมควรกำหนดมาตรการอนุรักษ์ และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ และรักษาทรัพยากรสัตว์น้้ำและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ดังกล่าวไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้า ประกอบกับความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชกำหนด การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้าำตามที่รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชกำหนด การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้ที่จับสัตว์น้้ำท่าน้้ำคลองตรอน บริเวณวัดแสนขัน หมู่ที่ ๒ ต าบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้้ำ ตามแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณ ที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
  •   ประกาศวันที่: 2020-04-09
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000    fpo.uttaradit@gmail.com   055444223,0882781367   055411372