เรื่อง งดให้ของขวัญแก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ และกรมประมง ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง งดให้ของขวัญแก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ และกรมประมง ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

และสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย จงดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนผู้มารับบริการ คู่สัญญา ซึ่งหมายถึง ข้าราชการ

พนักงาน และครอบครัว ตลอดจนผู้ประกอบการ จงพบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และในโอกาสนี้ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอน้อม

รับความปรารถนาดี และมิตรไมตรีจากทุกท่าน และขอความร่วมมือจากทุกท่านงดการให้กระเช้าของขวัญ

หรือของกำนัลทุกประเภท แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่านของสำนักงาน

ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรกรมประมง ในช่วงเทศกาลปี

ใหม่ หรือในโอกาสอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมประมงที่ให้ความสำคัญในการสร้างบรรทัดฐานที่ดี

จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน ต้องไม่มีการรับของขวัญ

หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ หากฝ่าฝืนจะเป็นความผิดวินัยและถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายอนุวัติ อุปนันไชย)

ประมงจังหวัดอุตรดิดถ์

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
  •   ประกาศวันที่: 2021-12-27
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000    fpo.uttaradit@gmail.com   055444223,0882781367   055411372