ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

จ.จันทบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-07  |   ข่าววันที่: 2019-09-17  |  31 ครั้งออกหน่วยให้บริการด้านประมงในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-07  |   ข่าววันที่: 2019-09-10  |  17 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ จ.จันทบุรี...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-06  |   ข่าววันที่: 2019-09-05  |  50 ครั้ง
  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (2,672)  LBIS (Fisheries Map).. (1,485) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,035) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,029) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (989) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (930) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (749) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (677) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (620) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (606) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (555) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (541) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (526) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (500) ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (483) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (482) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (469) ทฤฎีแนวใหม่.. (468) พัฒนาแปลงสาธิต/จุดเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.ขลุง จ.จันทบุรี.. (442) การขอรับใบอนุญาตใช้ทำการประมงพาณิชย์ รอบปี2561-2562.. (428)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092