บทความ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (5,835)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,065) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,136) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,704) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,540) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,452) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,229) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,210) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,160) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,043) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (936) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (918) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (808) สถิติประมง.. (800) ราคาสัตว์น้ำ.. (794) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (774) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (669) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (665) หน่วยงานส่วนกลาง.. (650) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (635)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000