บทความ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,824)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,947) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,644) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,315) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (2,065) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,932) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,755) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,562) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,460) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,313) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,206) สถิติประมง.. (1,116) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (1,111) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,106) ราคาสัตว์น้ำ.. (1,043) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (976) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (961) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (931) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (883) ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม.. (878)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000