โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน. ปี 2564 (คชก.64)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม


โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน. ปี 2564 (คชก.64) 

บทความ


โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 เป็นโดรงการ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล ซึ่งต่อเนื่องจากโครงการ คชก. (หรือที่ชาวกุ้งเรียกกันว่า โครงการลูกกุ้ง 40,000 บาท) 2 รอบ ที่ได้ผ่านไปแล้ว กรมประมง จึงได้จัดให้มีโครงการฯ ใหม่ เพื่อสนับสนุนเกษตรกร/ผู้ประกอบการ  ในนาม "คชก. ปี2564" โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิต การใช้นวตกรรม และความเข้มแข็งด้านการจัดการระบบการผลิต และโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

รูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อพิจารณาหากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย

1. การติดตั้งและใช้งาน โซล่า เซลล์  

2. ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ

3. พัฒนาโครงสร้างฟาร์ม

สนใจดูรายละเอียด http://bit.ly/2WqTLMy  

การสมัครเข้าโครงการ ให้ยื่นสมัครที่ กลุ่ม/ชมรมเกษตรกร ที่ท่านสังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม หรือ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม   197   เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (2566-2570) และจัดทำแผนปฏ...  82  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  73  โครงการวิจัยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลของกลุ่มเ...  68  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงปลานิล ธน...  65  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระพัน...  56  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลานิล   52  ประกาศกรมประมง    45  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะงาน    43  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ...  37


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    fpo_nakhonpatom@fisheries.go.th   034-340034-35   034-340036   แฟนเพจ